Dev-Support

Salary : 20,000 - 30,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1-2 ปี

Requirement

 • ปริญญาตรีวิศวฯ/วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, ไอทีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียน HTML, CSS, JavaScript เป็นอย่างดี และสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้
 • มีความรู้ความเข้าใจหรือมีพื้นฐานในการใช้ Frontend framework เช่น React / Vue.js
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ RESTful API, XML, JSON เป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา (root cause) เพื่อที่จะวางแผนและนำเสนอวิธีการในการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงให้ระบบดียิ่งขึ้นได้
 • สามารถวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุง ระบบที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และทำงานได้ตลอดเวลา
 • มีความขยัน กระตือรือร้นในการหา challenge ใหม่ ๆ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีความรับผิดชอบและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน
 • มีทันคติที่ดีในการรับฟังผู้อื่นและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 10.สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Job Description

 • แก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวระบบ
 • ติดต่อ สื่อสาร ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจใน รายละเอียดของงานและนำไปพัฒนาระบบตามแนวทางและ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนด รวมไปถึงการนำเอาหลักการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ มาประยุกต์เพื่อช่วยให้ระบบทำงาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดการงานด้านเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ของระบบที่พัฒนาขึ้น

Exploring unique opportunities

Urgent!

UX/UI Designer

Mid Level

Salary : 25,000 -35,000 บาท

อัตรา

2

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

Urgent!

iOS Developer

Salary : 30,000-55,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

2 ปีขึ้นไป

Urgent!

Senior Business Development Associate

Salary : 25,000 - 200,000 THB (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

อัตรา

1

ประสบการณ์

3 ปีขึ้นไป

Dev-Support

Salary : 20,000 - 30,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1-2 ปี

Quality Assurance

Salary : 20,000 - 35,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1-3 ปี

Backend Developer

Salary : 30,000 - 50,000 (Negotiable)

อัตรา

5

ประสบการณ์

2-3ปีขึ้นไป

Flutter Developer

Salary : 30,000 - 60,000 THB (Negotiable)

อัตรา

3

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

Urgent!

Business Analyst

Salary : 30,000-50,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1-2 ปีขึ้นไป

Urgent!

System Analyst

Salary : 30,000-50,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

2 ปีขึ้นไป

Account Executive

Salary : 25,000 - 200,000 THB (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

Urgent!

IT Project Manager

Salary : 40,000 - 50,000 THB (Negotiable)

อัตรา

ประสบการณ์

3 ปีขึ้นไป

Frontend Developer

Salary : 30,000 - 50,000 THB

อัตรา

5

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

กรอกรายละเอียดของท่าน

ตำแหน่ง Dev-Support
รองรับไฟล์นามสกุล
jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, zip (ไม่เกิน 5MB)