FastHelp5

สร้างความประทับใจให้กับของลูกค้าคนพิเศษ ด้วย Choco FastHelp5
ระบบ CRM Contact Center อันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ช่วยเหลือให้
การทำงาน Customer Service

สร้างความประทับใจให้กับของลูกค้าคนพิเศษ
ด้วย Choco FastHelp5 ระบบ CRM Contact Center อันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ช่วยเหลือให้ การทำงาน Customer Service

สร้างความประทับใจให้กับของลูกค้าคนพิเศษด้วย Choco FastHelp5 ระบบ CRM Contact Center อันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ช่วยเหลือให้ การทำงาน Customer Service

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

แบรนด์ชั้นนำมากมายเลือก Choco FastHelp5
ป็นระบบบริหารทีม Contact Center

แบรนด์ชั้นนำมากมายเลือก Choco FastHelp5
เป็นระบบบริหารทีม Contact Center

Retantion Rate
0 %

ข้อดีของ Choco FastHelp5

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) สำหรับศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถ
ปรับแต่งการทำงานให้เหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจและทุกขนาด และยังช่วยจัดการข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อจากทุกช่องทางมา
รวมไว้ในระบบเดียว ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์บริการลูกค้าและช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) สำหรับศูนย์บริการลูกค้า (Call Center)
ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับแต่งการทำงานให้เหมาะสม
กับทุกประเภทธุรกิจและทุกขนาด และยังช่วยจัดการข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อจาก
ทุกช่องทางมารวมไว้ในระบบเดียว ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์บริการลูกค้า
และช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) สำหรับศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับแต่งการทำงานให้เหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจและทุกขนาด และยังช่วยจัดการข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อจากทุกช่องทางมารวมไว้ในระบบเดียว ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์บริการลูกค้าและช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้

เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกค้า
รวบรวมช่องทางการติดต่อไว้ที่เดียว

เพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
ลูกค้ารวบรวมช่องทาง
การติดต่อไว้ที่เดียว

บริการลูกค้าได้ตรงจุด
ช่วยเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า

บริการลูกค้าได้ตรงจุด
ช่วยเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า

ต่อยอดประสบการณ์ของลูกค้า
ที่มีต่อแบรนด์ได้เพิ่มมากขึ้น

ต่อยอดประสบการณ์
ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์
ได้เพิ่มมากขึ้น

ต่อยอดความต้องการในตลาด
ด้วยข้อมูลรีพอร์ต

ต่อยอดความต้องการ
ในตลาดด้วยข้อมูลรีพอร์ต

ฟังก์ชันเด่นในการใช้งาน

ทำไมต้องใช้ Choco FastHelp5

Choco FastHelp5

Choco FastHelps โปรแกรม CRM และจัดการ Call Center
ที่รวมทุกช่องทางให้เป็น Omnichannel พร้อมฟีเจอร์
การสร้าง Customrt Experience แบบครบวงจร

Choco FastHelps โปรแกรม CRM
และจัดการ Call Center ที่รวมทุกช่องทาง
ให้เป็น Omnichannel พร้อมฟีเจอร์การสร้าง
Customrt Experience แบบครบวงจร

Customer Support

พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลลูกค้า